מיסוי ישראלי

מיסוי ישראלי

The-Knesset

החברה מתמחה במגוון תחומים בעלי היבטי מס הכנסה בישראל, ובכללם: עידוד השקעות הון, שינויי מבנה, מיזוגים, פיצולים, עסקאות רכישה ומכירה של חברות ופעילויות עסקיות, עסקאות מוניטין ואי תחרות, אופציות לעובדים, מיסוי יחידים, הנפקות וגיוסי הון, שוק ההון, פירוקים, ליווי חברות משפחתיות וחברות בית ועוד. לחברה ניסיון רב בניהול דיוני שומות, השגת החלטות מיסוי והגעה להסדרי מס אל מול רשות המיסים בתחומים המפורטים וכן ניסיון רב בתחום ליווי העסקאות והכנת חוות דעת בתחומי פעילותה.

ליעוץ מקצועי צור קשר