גילוי מרצון – חלון ההזדמנויות הולך ונסגר

הליך גילוי מרצון להסדרה מול מס הכנסה הישראלי

גילוי מרצון – חלון ההזדמנויות הולך ונסגר

גילוי מרצון – חלון ההזדמנויות הולך ונסגר
לאור חקיקת ה- FACTA בארה"ב ( Foreign Account Tax Compliance Act ), צפוי כי בשנים הקרובות תיעלם הסודיות הבנקאית, ואם בעבר נהגו אנשים להחזיק כספים לא מדווחים בחשבונות בנק בחו"ל מבלי חשש כי פרטי החשבון שלהם ימסרו למדינות תושבותם, הרי שלאור הפרת החיסיון ולאור הסכמי חילופי המידע בין המדינות השונות, נדרשים רבים לשנות את הפרקטיקה ולדווח על כספים המוחזקים בחשבונות בחו"ל.
הבנקים הזרים, כבר פנו לרבים מלקחותיהם בדרישה לקבל אישור על כך שהכספים המוחזקים מדווחים או שננקטות פעולות לדווח על כספים אלה לרשות המסים בישראל. משרדינו, מספק אישור כאמור לגבי כל תיק בו מוגשת פנייה לגילוי מרצון.
ביום 7.9.14 פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון עדכני,המאפשר לנישומים שלא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם לבצע הליך של גילוי מרצון, במסגרתו ישלמו את המס בגין הכנסותיהם הלא מדווחות.
נישום שיבחר לפעול לפי הנוהל יהיה מוגן מחשיפה להליך פלילי בגין אי דיווחיו וזאת לפי ההתחייבות שפרסמה רשות המסים להימנע מנקיטת הליכים פליליים כאמור, והכל בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל. בין יתר התנאים, נדרש כי במועד הפנייה להליך גילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון ואין חקירה/בדיקה בעניין הנישום המבקש, כמו כן, נדרש כי גילוי מרצון זה יהיה כן ומלא וייעשה בתום לב.
יחד עם נוהל הגילוי מרצון העדכני, פורסמה הוראת שעה למשך תקופה של שנה (עד ליום 7.9.14), המאפשרת פנייה להליך גילוי מרצון בשני מסלולים חלופיים נוספים: מסלול מקוצר, ומסלול אנונימי.

מסלול מקוצר: הינו הליך שאינו אנונימי, ומיועד לבעלי הון לא מדווח של עד 2 מליון ₪ אשר ההכנסה החייבת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪. לאחר קליטת הבקשה ברשות המיסים, הבקשה מועברת לחוליה המרכזית בפקיד השומה הרלבנטי שבדרך כלל אינו מבצע בדיקה ממושכת בתיק. לאחר אישור בקשה לגילוי מרצון במסלול המקוצר, הנישום יקבל שובר לתשלום המס הנדרש, ועליו לשלם את השובר בתוך 15 יום – מבלי שייפתח נגדו הליך פלילי בעקבות אי דיווח והעלמת הכנסות.
מסלול אנונימי: במטרה לעודד הגשת בקשות לגילוי מרצון אפשרה הרשות , במהלך יוצא דופן, להגיש בקשה אנונימית לגילוי מרצון.
לקוחות רבים מעדיפים פנייה אנונימית לרשות המיסים, שכן זו מאפשרת להם ניהול מו"מ מול רשות המיסים, אגב מסירת מידע לא מזהה, ובירור שיעור המס שעליהם לשלם וקיום דיונים מול הרשות, אשר רק בסופם זהותם נחשפת.
אין חולק כי הימנעות רשות המסים מנקיטת הליכים פליליים הינה הטבה מהותית, יחד עם זאת, לאור העובדה כי ישנן שאלות רבות בקשר ליישום הנוהל, אשר עשויות להשפיע באופן מהותי על גובה המס המתחייב מהגילוי ישנה חשיבות לבחירה נכונה של מייצג בהליך הגילוי.
סיום הליך הגילוי מרצון וקבלת חסינות פלילית מותנים בהסכמה עם פקיד השומה האזרחי באשר לגובה המס אותו מחויב הנישום להשיב לקופת המדינה.
כך, היות ופקידי המס ערים ל "להט החרב" הפלילית המונחת על צווארו של הנישום, הם נוקטים לא פעם בגישה מחמירה בקשר עם מיסוי ההכנסות והקרן נשוא הגילוי.
משרדינו צבר ניסיון רב בטיפול בעשרות בקשותגילוי מרצון וכל תיק שמגיע למשרדינו זוכה לבחינה ספציפית לצורך הגשתו לרשויות המס באופן שמאפשר מחד, עמידה בתנאי נוהל הגילוי ומאידך, מביא לסיום ההליך תוך יישום מלא זכויותיו של הלקוח והתעקשות שלא לשלם מס ביתר אלא לשלם את המס הראוי לאחר השמעת כל הטיעונים והנסיבות הקשורות לתיק.

בימים אלה, במקביל להליך הגילוי מרצון, נוקטת רשות המסים באמצעים שונים כדי להגיע לנישומים בכוחות עצמה. חילופי מידע, תפיסת מידע מבנקאים זרים, הלשנות, וטפסי 5329 (דו"ח מקורות הכנסה), הם רק דוגמה לפעולות בהן נוקטת רשות המיסים, לפיכך ולאור ההתפתחויות הגלובליות והסרת החיסיון הבנקאי כפי שתואר לעיל, אנו רואים בפנייה לנוהל הגילוי מרצון הזדמנות שכדאי לנצל ויפה שעה אחת קודם.

ליעוץ מקצועי צור קשר